Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Karanakov Kiril 12-1/27/2 prej 29.06.2009
Karapeev Aleksandar 12-1/168/2 prej 10.02.2009
Kiprijanovski Goran 12-11887/2 prej 31.03.2008
Klincharova Olivera 09-133/2 prej 15.12.2009
Klopchevska Dragana 12-1/35/2 prej 23.09.2009
Klopchevska Biljana 12-1/34/2 prej 23.09.2009
Konsulova Vaska 11-22657/2 prej 11.09.2007
Kostadinov Kristina 12-15592/2 prej 05.05.2008
Kostadinov Tprejorcho 12-1/23/2 prej 24.06.2009
Kostovska Marina 12-23644/2 prej 10.07.2008
Kostoska Dobrinka 12-1/53/2 prej 23.09.2009
Kosturanova Natasha 12-33854/3 prej 30.10.2009
Krstevska Cvetanka 11-48091/2 prej 26.12.2007
Krstevska Veselinova Radmila 12-1/26/2 prej 29.06.2009
Krstevski Drage 12-13214/2 prej 31.03.2008
Krstikj Zharko 11-18385/2 prej 12.09.2007
 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit