Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al

Më 13 Mars të vitit 2012, anëtarët e Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve zhvilluan një takim pune me z. Karl Van Hule, udhëheqës i njësisë për sigurim dhe sigurim pensional, e cila është pjesë e integruar e Drejtorisë së Tregut të brendshëm dhe shërbimeve në kornizën e Komisionit Evropian.

Përfaqësuesit e Agjencisë e informuan z. Van Hule për Legjislacionin egzistues në Republikën e Maqedonisë, gjithashtu u diskutua për regjimin e ri  ne fushën e sigurimit Solvenca 2 dhe sfidat e paraqitura nga ky regjim. Ne këtë kontekst, përfaqësuesi u informua se është formuar një grup pune me përfaqësues të Agjencisë, të Ministrisë së Financave si bartës i legjislacionit dhe ekspertë nga industria e sigurimeve, në mënyrë që të sjellë zgjidhje të reja ligjore konform kërkesave të regjimit të Solvencës 2. Një nga pikat e rendit të ditës ishte mbrojtja e të siguruarve dhe shfrytëzuesve të produkteve dhe shërbimeve të sigurimit, gjegjësisht çfarë aktivitetesh Agjencia ka marrë në këtë segment, por gjithashtu u diskutua edhe  për përvojën e shteteve anëtare të BE-së.

 

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit