Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Лиценцирање

 

1. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 47/2019)

 

2. Правилник за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето (Сл. весник 152/2017 и 36/2019)

 

3. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи (“Службен весник на РМ” бр. 47/2019)


4. Правилник за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер (Сл. весник 152/2017 и 36/2019)

 

5. Правилник за начинот на спроведување на стручниот испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (Сл. весник 143/2014)

 

6. Правилник за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар - пречистен текст

 

7. Правилник за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно законот за супервизија на осигурување - пречистен текст


8. Правилник за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на агенцијата за супервизија на осигурување согласно законот за супервизија на осигурување (Сл. весник бр. 246/2019)

Правилник за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на агенцијата за супервизија на осигурување согласно законот за супервизија на осигурување (Сл. весник 164/2012)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности од страна на агенцијата за супервизија на осигурување согласно законот за супервизија на осигурување (Сл. весник бр. 152/2017)
 

9. Правилник за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување - пречистен текст


10. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето

11. Правилник за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи


12. Правилник во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето (Сл. весник 118/2014)

 

13. Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки, пречистен текст (Сл. весник 12/2011 и 50/2015)

 

 назад...

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување