Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Супервизија и статистика

 

1. Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Сл. весник 187/2013)


2. Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност - пречистен текст

   

3. Правилник за видовите и описот на ставки што ќе се земат во предвид при пресметка на капиталот на друштвото за осигурување и/или реосигурување-пречистен текст


4. Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност - пречистен текст

 

5. Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и деталнo пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување-пречистен текст

 

6. Правилник за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритиe и методот за пресметување на максимална можна штета (Сл. весник 189/2013 и 90/2016)


7. Правилник за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар (Сл. весник - 2014)


8. Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување - пречистен текст


9. Правилник за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите - пречистен текст

   

10. Правилник за начинот и постапката за наплата и пренос на наплатената премија од страна на осигурителното брокерско друштво - пречистен текст

   

11. Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување, пречистен текст (Сл. весник 41/ 2011 и 50/2015)

   

12. Правилник за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријава,резервација и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување (Сл. весник 4/2012)


13. Правилник за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување (Сл. весник 47/2012 година)


14. Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување (Сл. весник 187/2013)


15. Правилник за основните постапки, правила и начинот на спроведување на супервизија на осигурување пречистен текст


16. Правилник за правилата на актуарската професија (Сл. весник 200/2014)


      назад...

   

   

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување