Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Сметководство, финансиски известувања и ревизија

 

1. Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување - пречистен текст

 

2. Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси - пречистен текст

   

3. Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (Сл. весник 67/2011)

   

4. Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување - пречистен текст

5. 

6. Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169 - 2010)

7. Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување ("Службен весник на РСМ" бр.122/2019)

 

    назад...

   

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување