Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 22.03.2016
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје на лицето Борче Богески,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за лицето Саимир Дхамо,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за лицето Билјана Стојанов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје за лицето Бернд Ацхатз,
 5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување,
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 8. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси,
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштватаза осигурување и/или реосигурување,
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност,
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 13. Упатство за доставување на извештаи и документација по електронски пат,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување