1) Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда, покрива:

 • Исплата на осигурената сума во еден целосен износ;
 • Исплата на осигурената сума во рати;
 • Комбинација на исплати од претходните два случаи;
 • Исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

 

2) Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување:

 • Еднократен паричен надомест за инвалиднина;
 • Надомест на трошоците за болничко лекување;
 • Комбинација на плаќањата од претходните два случаи.

3) Осигурувањето на моторни возила (каско) ги покрива штетите за:

 • Моторни возила со сопствен погон, освен шински;
 • Влечни патни возила.

 

4) Осигурувањето на шински возила (каско) ги покрива штетите настанатиcна шински возила.
5) Осигурувањето на воздухоплови (каско) ги покрива штетите настанати на воздухоплови.

6) Осигурувањето на пловни објекти (каско) ги покрива штетите настанати на речни или езерски пловни објекти.
7) Осигурувањето на стока во превоз (карго) ги покрива штетите или губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на
транспортот.

 

8) Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на:

 • Пожар,
 • Експлозија,
 • Луња,
 • Природни непогоди освен луња,
 • Земјиште што тоне или се лизга.

 

9) Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7) поради град или мраз, и други штети освен оние од точка 8 (на пример во случај на кражба).
10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.
11) Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.
12) Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.
13) Општо осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од други одговорности освен оние од точките од 10 до 12.
14) Осигурувањето на кредити покрива:

 • Ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или
 • Други околности;
 • Извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и
 • Инвестирањето на странски и домашен пазар;
 • Кредити со отплата на рати;
 • Хипотекарни и ломбардни кредити;
 • Земјоделски кредити, и
 • Други кредити и заеми.

 

15) Осигурување на гаранции ги покрива и директно или индиректно гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.
16) Осигурување од финансиски загуби ги покрива финансиските загуби кои се јавуваат како резултат на:

 • Ризик при вработување;
 • Недоволен приход ( општо);
 • Временски неприлики;
 • Загубен приход;
 • Непредвидени општи трошоци;
 • Непредвидени трговски трошоци;
 • Загуба на пазарната вредност;
 • Загуба на рентата или приходот;
 • Индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи;
 • Други финансиски загуби (освен трговски), и
 • Други видови на финансиски загуби.

 

17) Осигурување на правна заштита ги покрива трошоците за правна помош и судски спорови.

18) Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење.
19) Осигурување на живот (освен она наведено во точките 20-23) опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.
20) Осигурување на брак или породување.
21) Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.
22) Осигурување на тонтина (здружение на рентиери), е осигурување на лица здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и соодветно на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата кои достигнале одредена возраст, или пак помеѓу корисниците на осигурувањето на починатите лица.
23) Осигурување на средства за исплата, се базира на актуарски пресметки при што во замена за еднократни или периодични уплати осигурените лица добиваат побарувања со одредено времетраење и износ.

1) Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи
индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или
нарушување на здравјето поради повреда, покрива:
•    Исплата на осигурената сума во еден целосен износ;
•    Исплата на осигурената сума во рати;
•    Комбинација на исплати од претходните два случаи;
•    Исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

2) Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со
задолжителното здравствено осигурување:
•    Еднократен паричен надомест за инвалиднина;
•    Надомест на трошоците за болничко лекување;
•    Комбинација на плаќањата од претходните два случаи.

3) Осигурувањето на моторни возила (каско) ги покрива штетите за:
•    Моторни возила со сопствен погон, освен шински;
•    Влечни патни возила.

4) Осигурувањето на шински возила (каско) ги покрива штетите настанати
на шински возила.

5) Осигурувањето на воздухоплови (каско) ги покрива штетите настанати на
воздухоплови.

6) Осигурувањето на пловни објекти (каско) ги покрива штетите настанати
на речни или езерски пловни објекти.

7) Осигурувањето на стока во превоз (карго) ги покрива штетите или
губиток на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на
транспортот.

8) Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива
штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со
точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на:
•    Пожар,
•    Експлозија,
•    Луња,
•    Природни непогоди освен луња,
•    Земјиште што тоне или се лизга.

9) Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот
(освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7) поради
град или мраз, и други штети освен оние од точка 8 (на пример
во случај на кражба).

10) Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

11) Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива
штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја
одговорноста на сопственикот.

12) Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива
штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја
одговорноста на сопственикот.

13) Општо осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од други
одговорности освен оние од точките од 10 до 12.

14) Осигурувањето на кредити покрива:
•    Ризик од неплаќање (ненавремено плаќање) поради неликвидност или
•    Други околности;
•    Извозни кредити и други ризици во врска со извозот, трговијата и
•    Инвестирањето на странски и домашен пазар;
•    Кредити со отплата на рати;
•    Хипотекарни и ломбардни кредити;
•    Земјоделски кредити, и
•    Други кредити и заеми.

15) Осигурување на гаранции ги покрива и директно или индиректно
гарантира за исполнувањето на обврските на должниците.

16) Осигурување од финансиски загуби ги покрива финансиските загуби кои
се јавуваат како резултат на:
•    Ризик при вработување;
•    Недоволен приход ( општо);
•    Временски неприлики;
•    Загубен приход;
•    Непредвидени општи трошоци;
•    Непредвидени трговски трошоци;
•    Загуба на пазарната вредност;
•    Загуба на рентата или приходот;
•    Индиректни трговски загуби освен оние наведени во претходните случаи;
•    Други финансиски загуби (освен трговски), и
•    Други видови на финансиски загуби.

17) Осигурување на правна заштита ги покрива трошоците за правна помош
и судски спорови.

18) Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми
при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место
на живеење.

19) Осигурување на живот (освен она наведено во точките 20-23)
опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт,
мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот
со поврат на премии.

20) Осигурување на брак или породување.

21) Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога
осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на
вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на
инвестиционите фондови.

22) Осигурување на тонтина (здружение на рентиери), е осигурување на лица
здружени со цел заеднички да ги капитализираат уплатените влогови и
соодветно на тоа да ги дистрибуираат акумулираните средства помеѓу лицата
кои достигнале одредена возраст, или пак помеѓу корисниците на
осигурувањето на починатите лица.

23) Осигурување на средства за исплата, се базира на актуарски пресметки
при што во замена за еднократни или периодични уплати осигурените лица
добиваат побарувања со одредено времетраење и износ.