Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 25.02.2019
 1. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, на лицето СЛАВЧО ТАУШАНОВ,
 3. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
 4. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
 5. Решение за измена на називот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 6. Решение за измена на Статутот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 7. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурутелно брокерски работи на МАКО АС и
 8. Информација во врска со организирање на Регионалната актуарска конференција, во Скопје
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување