Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk

I. ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ

Согласно членот 66 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Мaкедонија” бр. 198/2018), друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурително брокерските друштва, лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон, се стекнале со звање овластен актуар, застапник во осигурување и осигурителен брокер се должни да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон односно најдоцна до 7.11.2019 година.

Согласно горенаведената законска одредба, друштвата за осигурување, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурително брокерските друштва, лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон (8.11.2018 година), се стекнале со звање овластен актуар, застапник во осигурување и осигурителен брокер се должни да се усогласат со следните одредби од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 во натамошниот текст: Законот):

 

линк...

 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

  • Потребна документација
  • Тарифник на АСО
  • Мисија
  • Квартални извештаи
  • Прашајте ја АСО
  • Закони
  • Регистар на друштва за осигурување