Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седница одржана на 07.08.2019
 1. Решение за давање согласност Друштвото за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на САВА осигурување а.д, Скопје за 2019 година,
 2. Решение за издавање на согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво С.Т.М БРОКЕР ПЛУС АД Скопје од страна на лицето Сеад Личина,
 3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје на лицето Ѓорѓе Војновиќ,
 4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Анастас Нака,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Љубиша Анастасов,
 6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Иљбер Џафери,
 7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ндерим Ахмети,
 8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Небојша Петковски,
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Блерим Зулали,
 10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Тања Трајкова Илиевска,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Благој Димитров,
 12. Извештај за пазарот на осигурување, за првиот квартал,2019 година,
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар,
 15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување,
 16. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување,
 

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување