Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 10.09.2019
 1. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ДЕЛТА ИНС АД Скопје од страна на лицето Елизабета Тасевска;
 2. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД МОБИЛИТИ БРОКЕР АД СкопјеАД Скопје од страна на лицето Јонче Лајмановски;
 3. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот Скопје за 2019 година;
 4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Жарко Крстиќ;
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Јосиф Пеневски;
 
Седница одржана на 27.08.2019
 1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на ОБД ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД;
 2. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на ТТК БАНКА АД Скопје;
 3. Решение за издавање на согласност за вршење работи на застапување во осигурување на Универзална инвестициона Банка АД Скопје Скопје;
 4. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје за 2019 година;
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Габриела Антониевска;
 6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Наташа Савеска;
 7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Росана Шаревска;
 8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Симона Гроздановска;
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ели Черкезова Тасева;
 10. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје;
 11. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон  Друштво за осигурување ЕУРОСИГ;
 
Седница одржана на 07.08.2019
 1. Решение за давање согласност Друштвото за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на САВА осигурување а.д, Скопје за 2019 година,
 2. Решение за издавање на согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво С.Т.М БРОКЕР ПЛУС АД Скопје од страна на лицето Сеад Личина,
 3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ТРИГЛАВ осигурување АД Скопје на лицето Ѓорѓе Војновиќ,
 4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Анастас Нака,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Љубиша Анастасов,
 6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Иљбер Џафери,
 7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ндерим Ахмети,
 8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Небојша Петковски,
 9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Блерим Зулали,
 10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Тања Трајкова Илиевска,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Благој Димитров,
 12. Извештај за пазарот на осигурување, за првиот квартал,2019 година,
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за деталната содржина на потврдата на овластениот актуар,
 15. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштво за осигурување и/или реосигурување,
 16. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување,
 
Седница одржана на 17.07.2019
 1. Решение за издавање на согласност за Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д Скопје.
 
Седница одржана на 10.07.2019
 1. Решение за измена на Решението за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година;
 2. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година;
 3. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година;
 4. Правилникот за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување;
 5. Правилникот за внатрешна организација во Агенцијата за супервизија на осигурување; и
 6. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Комисијата за спогодување на Агенцијата за супервизија  на осигурување.
 
Седница одржана на 02.07.2019
 1. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество на лицето ИВАНКА МОЈСОВА во Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје; 
 2. Решение за издавање согласност за узмена на седиште на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 4. Решение за издавање согласност лицето Салаудин Имами да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
 5. Решение за издавање согласност лицето Цветко Делев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје.
 
Седница одржана на 27.06.2019
 1. Решение за издавање согласност на Емил Кратовалиев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 3. Годишен извештај за состојбата и движењата на пазарот на осигурување за 2018 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена теренска супервизија спрема Друштвото за осигурување ХАЛК Осигурување АД Скопј
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија од спроведена вонтеренска супервизија спрема Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје,
 6. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје за 2019 година,
 7. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2019 година,
 8. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје за 2019 година,
 9. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д Скопје за 2019 година,
 10. Решение за издавање согласност Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје за 2019 година,
 
Седница одржана на 07.06.2019
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника живот АД Скопје,
 2. Решение за издавање согласност лицето Марко Микиќ да ја врши функцијата Член на Управен одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје
 3. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје
 
Седница одржана на 27.05.2019
 1. Правилник за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп,
 4. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 5. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,
 6. Решение за издавање согласност на Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за 2019 година,
 7. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје,
 8. Решение за издавање согласност Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац, Република Австрија за квалификувано учество во Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје.
 
Седница одржана на 09.05.2019
 1. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 2. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Кроациа осигурување АД Скопје - Друштво за осигурување на живот,
 3. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп Скопје,
 4. Решение за престанок на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија  АД Скопје, со седиште на ул. Стив Наумов бр. 69, 1000 Скопје – Центар,
 5. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2019 година,
 6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија ПВЦ Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување