Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 25.04.2019
 1. Решение за издавање согласност за измена на статутот на ВИНЕР;
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во ЕВРОИНС за лицето Ралица Губерова,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Бошко Андов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Весна Ѓорчева,
 5. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА за лицето Ристо Секуловски,
 6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија Пелагониска ревизорска куќа да врши ревизија на финансиските извештаи на Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2019 година,
 7. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Акционерското друштво за осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 
Седница одржана на 04.04.2019
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, за лицето Суат Инан,
 2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за друштво за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за осигурување ГРАВЕ АД Скопје за 2019 година (КПМГ),
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Златко Костовски,
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Илиевски,
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Иван Цветковиќ,
 7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за животно осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје
 8. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Националната групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје

 

 
Седница одржана на 26.03.2019
 1. Информација од одржан промотивен настан по повод Потпишување на Меморандум за финансиска едукација и финансиска инклузија и отпочнување на манифестацијата Глобална недела на пари,
 2. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување, класата 2 – Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжително здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување во работењето на Триглав осигурување живот АД Скопје,
 3. Решение за издавање дозвола за измена на Статутот на Друштвото за осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје,
 4. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето на лицето Сашо Апостолоски,
 6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето БЕРНД АЦХАТЗ,
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување,
 8. Информација за одржана Регионална актуарска конференција
 
Седница одржана на 11.03.2019
 1. Решение за издавање дозвола за воведување на класата 21 во работењето на АД ГРАВЕ Скопје,
 2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на АД ГРАВЕ Скопје,
 3. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Дарко Дедиќ,
 4. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Мартин Теов,
 5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Васко Чаушевски,
 6. Решение за одземање лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Слободан Мерџановски,
 7. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР Скопје.
 
Седница одржана на 25.02.2019
 1. Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, на лицето СЛАВЧО ТАУШАНОВ,
 3. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
 4. Правилник за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
 5. Решение за измена на називот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 6. Решение за измена на Статутот на Друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 7. Решение за давање на дозвола за вршење на осигурутелно брокерски работи на МАКО АС и
 8. Информација во врска со организирање на Регионалната актуарска конференција, во Скопје
 
Седница одржана на 18.02.2019
 1. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Никола Латиновски,
 2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сања Љубомир,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Национална групација за осигурување АД Осигурителна Полиса СКОПЈЕ,
 
Седница одржана на 05.02.2019
 1. Информација за усогласување со Законот за супервизија на осигурување со преминот во втора фаза на асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Заедница и нејзините земји членки,
 2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Александра Лозановска,
 
Седница одржана на 31.01.2019
 1. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 2. решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година,
 3. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 4. решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година
 5. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година
 6. решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 7. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  вршење осигурително брокерски работи во 2019 година,
 8. решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер,
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурување,
 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
 12. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи,
 14. Решение за издавање дозвола за воведување на новa класa на осигурување на САВА осигурување а.д., Скопје,
 15. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на САВА осигурување а.д., Скопје
 16. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Насер Зенку,
 17. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Дејан Михајлов,
 18. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување на лицето Зоран Нарашанов,
 
Седница одржана на 28.01.2019
 1. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Гаврил Бошкоски,
 2. Донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањето на лицето Љубица Димовска,
 3. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување,
 4. Донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување,
 5. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Реппублика Македонија за третиот квартал,2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.9.2018,
 7. Донесување на Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
 8. Донесување на Планот за јавни набавки за 2019 година,
 
Седница одржана на 04.01.2019
 1. Решение за вршење на работи на застапување во осигурувањето, на Комерцијална банка АД Скопје,
 2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2019 година,и
 3. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година,
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување