Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 27.12.2018
 1. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 3. Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 4. Давање на согласност на предлог стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2019-2021 година,
 5. Давање на согласност на предлог план за извршување на внатрешната ревизија за 2019 година,
 6. Правилник за  внатрешна организација во Агенцијата за супервиизја на осигурување,
 7. Правилник за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервиизија,
 8. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво БРОЛИНС АД, Скопје,
 9. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР.
 
Седница одржана на 24.12.2018
 1. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 2. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2018 година,
 3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Сава осигурување а.д. Скопје, на лицето Сашо Дракуловски;
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Африм Нухија;
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сеад Личина;
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Емрула Мулаи;
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марко Стојановски;
 8. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество на Халк Банка АД Скопје во Нова Осигурување АД Скопје.
 
Седница одржана на 13.12.2018
 1. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на лицето Агрон Таири,
 2. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на лицето Арт Гаши,
 3. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, на лицето Дритон Азизи,
 
Седница одржана на 27.11.2018
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво АМГ Премиум АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво К МК Брокер АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје,
 4. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 5. Решение за давање согласност за reвизија на Друштвото за ревизорски услуги ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2018 година.Друштво за ревизија,
 6. План на архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,
 7. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,,
 8. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2019 година,

 

 

 
Седница одржана на 13.11.2018
 1. Разгледување на Извештајот за реализација на активности на АСО во областа на финасиската едукација и инклузивност,
 2. Усвојување на Извештајот  за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на конкурсот на тема „Што значи за мене осигурувањето на домот и на семејството“ и избор на наградени учесници за 2018 година,
 3. Разгледување на Извештајот за Пазарот на осигурување во Република Македонија во првиот квартал од 2018 година,
 4. Разгледување на Извештај за Пазарот на осигурување во Република Македонија во вториот квартал од 2018 година,
 5. Усвојување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 31.3.2018,
 6. Разгледување на Извештај за работењето на друштвата за осигурување во периодот 1.1- 30.6.2018,
 7. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 8. Донесување на Решение за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување УНИКА Скопје,
 9. Донесување на Решение за давање согласност за измена на Статутот на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за неживотно осигурување Скопје
 10. Донесување на Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво на лицето ХРИСТО КОНДОВСКИ,
 11. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје
 12. Донесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје
 13. Донесување на Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување, за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето РОК ПИВК,
 14. Донесување на Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво ЕНСА БРОКЕР АД, Скопје
 
Седница одржана на 31.10.2018
 1. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2017 година,
 2. Годишен извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во 2017 година,
 3. Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2018 година,
 4. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Дарко Атанасовски,
 5. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Ирена Велкоска Спировска,
 6. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Маја Богдановска Стојановска,
 7. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Марија Томеска,
 8. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, на лицето Херман Зип,
 9. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, на лицето Александар Андоновски,
 10. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје на лицето Ило Ристовски,
 11. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување, а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска, и
 12. Информација за организирање на Конференција за осигурување во земјоделството
 
Седница одржана на 14.05.2018
 1. Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје;
 2. Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво СУПЕР БРОКЕР АД Скопје.
 
Седница одржана на 08.05.2018
 1. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 2. Решение за давање на дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 3. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година;
 
Седница одржана на 30.04.2018
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ
 2. Решение за давање согласност за член на орган на управување во Друштвото за осигурување Винер живот, на лицето Мартин Теов,
 
Седница одржана на 10.04.2018
 1. Решение за давање согласност за измена на седиштето на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 2. Решение за давање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување