Последната промена е направена на:
13 декември 2019 во 15:45 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 08.05.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво ИН - БРОКЕР АД Скопје,
 2. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 3. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 
Седница одржана на 27.05.2015
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
 2. Решение за издавање согласност за вршење функција член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Арбен Брешани,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Јанко Георгиев Николов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Ралица Руменова Губерова,
 5. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
 6. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје
 
Седница одржана на 30.04.2015
 1. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2015 година,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 3.  Информација за одржан 11 состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција,
 4. Информација за реализирани активности на финансиска едукација и заштита на потрошувачи,
 
Седница одржана на 21.04.2015
 1. Решение за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка;
 
Седница одржана на 31.03.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје;
 
Седница одржана на 19.03.2015
 1. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување,
 2. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки;
 
Седница одржана на 27.02.2015
 1. Годишна сметка за 2014 година на Агенцијата за супервизија на осигурување,
 2. Решение за давање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп;
 
Седница одржана на 06.02.2015
 1. Одлука за Усвојување на Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, со прилог Наставни Програми,
 2. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи, и
 4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје;
 
Седница одржана на 20.01.2015
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 2. Решение за издавање дозвола за воведување на нови класи на осигурување во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
 3. Решение за издавање дозвола за пренос на осигурително портфолио од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп како друштво за осигурување што го пренесува осигурителното портфолио, на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје како друштво за осигурување што го презема осигурителното портфолио.
 
Седница одржана на 08.01.2015
 1. Решение за давање претходна согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на НЛБ Тутунска банка АД Скопје 
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување