Ndryshimi i fundit është bërë:
13 dhjetor 2019 në ora 15:45.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar
E premte, 05 Shtator 2014 13:50
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve i informon të gjithë personat e interesuar se duke filluar nga data 3 Nëntor, të vitit 2014, do të organizojë trajnim për aktuar, në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve. Kandidatët të cilët pas ndjekjes së trajnimit dhe dhënies me sukses të provimeve do të pajisen me Certifikatë për provimin profesional të dhënë, Certifikatë e nevojshme për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar.
Trajnimi i aktuarëve përbëhet nga lëndët e mëposhtme:
1. Propabiliteti dhe statistika
2. Matematika financiare
3. Modelimet stohastike
4. Ekonomi
5. Modelet e përjetimeve
6. Matematika I e aktuaristikës
7. Matematika II e aktuaristikës
8. Menaxhimi i fondeve investive
9. Sigurimi i jetës
10. Sigurimi jo jetë
11. Sigurimet shoqërore dhe pensionale
12. Sigurimi shëndetësor
13. Kontabiliteti në sigurime
14. Kuadri ligjor që ka të bëj me sigurimet
15. Etika dhe profesionalizmi

 

Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të hyj në provim më së shumti dy herë dhe në qoftë se dy herë nuk e kalon provimin i humbet e drejta të vazhdojë trajnimin. Ligjëratat do të mbahen gjatë javës, e pastaj vijon provimi, më së voni një muaj nga dita e mbarimit të ligjëratave për lëndën e caktuar.
Te gjithë kandidatët e interesuar, munden të parashtrojnë fletëparaqitje për të ndjekur trajnimin në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve, në adresën që vijon: Rr. Vasil Gllavinov nr. 12, TCC Pllaza, kati i 2-të (në arkiv), më së voni deri më datë 15 Shtator, të vitit 2014 çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30.
Kandidatët fletëparaqitjes duhet ti bashkëngjisin:
1. Dëshmi për përgatitje sipërore profesionale (në origjinal, ose të vërtetuar në noter)
2. Provë për kompensimin e paguar për pjesëmarrje në trajnim për pjesëmarrje në provim
3. Letërnjoftim (Pasaportë - për shtetasit e huaj) në dispozicion
Kompensimi për ndjekjen e trajnimit (detyrimisht për të gjithë 15 provimet) është në shumë prej 120.000,oo (njëqind e njëzet mijë ) denarë.
Fletëpagesa për kompensimin e paguar duhet të përmbajë të dhënat në vijim:
QËLLIMI I PAGESËS: Trajnimi dhe provimi profesional për aktuar të certifikuar
EMRI I PRANUESIT: Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve - Shkup
BANKA E PRANUESIT: Stopanska Banka SH.A.- Shkup
LLOGARIA BANKARE: 200002007041251

Në qoftë se, Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve vlerëson se nuk ka paraqitje të nevojshme të kandidatëve për ndjekjen e trajnimit, Agjencia nuk do të organizojë trajnim.
Fletëparaqitja për ndjekjen e trajnimit mund të merret në Arkivin e Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve ose në mënyrë elektronike në faqen e intrentit të Agjencisë www.aso.mk

Para dorëzimit të aplikimit të lartpërmendur për të ndjekur trajnimin e provimit për aktuar të na kontaktoni në numrat e telefonit në vijim: 02 3254 070 dhe 02 3254 066, për informacione më të detajuara në lidhje për trajnimin.

Më shumë informacion për trajnimin dhe marrjen e lejes për punë si aktuar të certifikuar mund të gjeni në faqen e internetit të Agjencisë( www.aso.mk > Legjislacioni > Aktet nënligjore) në Rregulloret e mëposhtme:
- Rregullore për mënyrën e kryerjes së provimit për të marrë leje pune si aktuar i certifikuar ( Gazeta zyrtare e RM-së 119/2011),
- Rregullore për dokumentacionin e nevojshëm për të marrë lej pune si aktuar i certifikuar ( Gazeta zyrtare e RM-së 119/2011).

Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve

 
Java globale e parave
E hënë, 10 Mars 2014 10:13
 Java globale e parave, këtë vit zhvillohet nga data 10 deri më 17 Mars, ku do të marrin pjesë rreth 2 milionë fëmijë nga mbi 100 vende të botës. Ata do të angazhohen në aktivitete që do të organizohen nga mbi 500 institucione dhe organizata. Vendi ynë gjithashtu, është i përfshirë në mënyrë aktive në këtë ngjarje botërore.

Java globale e parave në Maqedoni, është pjesë e aktiviteteve që trupi Koordinues për edukimin financiar në të cilin janë të...
Lexo ma...
 
Informatë për mbajtjen e prezantimit nga ana e Evropa Re (18.11.2013)
E hënë, 25 Nëntor 2013 10:02
Aktivitetet në kuadër të projektit rajonal për të siguruar rrezikun e fatkeqësive (Europa Reinsurance Facility Ltd.) , për të cilat Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve (AMS) është caktuar si implementuese, vazhdojnë edhe më tej. Në kuadër të projektit, është propozuar zbatimi i një koncepti të ri të sigurimeve bujqësore. Për këtë qëllim, më datën 18.11.2013, u mbajt prezantim nga një ekip i Evropa Re dhe z. Çarls Stutli, konsulent për sigurime bujqësore, para...
Lexo ma...
 
Informim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar
E mërkurë, 18 Shtator 2013 11:03
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve i informon të gjithë personat e interesuar  se duke filluar nga data 1 nëntor, të vitit 2013, do të organizojë trajnim për aktuar, në kohëzgjatje prej 2  (dy) viteve. Kandidatët të cilët pas ndjekjes së trajnimit dhe dhënies me sukses të provimeve do të pajisen me Certifikatë për provimin profesional të dhënë, Certifikatë e nevojshme për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar.

Trajnimi i aktuarëve...
Lexo ma...
 
Më 19 dhjetor u nënshkrua Memorandum
E premte, 10 Janar 2014 14:57
Më 19 dhjetor, të vitit 2013, në selinë e Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë , u nënshkrua një Memorandum bashkëpunimi midis Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, Ministrisë të Financave , Agjencisë për mbikëqyrjen e  sigurimeve, Agjencisë për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional dhe Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë.

Qëllimi i nënshkrimit të këtij Memorandumi janë institucionet...
Lexo ma...
 
Shënimi i ditës së sigurimit
E hënë, 18 Nëntor 2013 09:51
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve, më 1 nëntor, të vitit 2013, në ora 10, në hotelin “Aleksandar Palace”, mbajti manifestim solemn  të Ditës së sigurimit. Në këtë manifestim mbajtën fjalime z. Zoran Stavreski, zëvendës kryetar i qeverisë dhe Ministër i financave, z. Klime Poposki, kryetar i këshillit të ekspertëve në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve si dhe z. Zoran Narashanov, kryetar i bordit në Byronë kombëtare të sigurimeve.

 

Në...
Lexo ma...
 
Trajnim për Përfaqësues në sigurim
E premte, 06 Shtator 2013 14:46
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve ju informon të gjithë të interesuarve se gjatë periudhës 19–21.09.2013 dhe gjatë periudhës 26–28.09.2013, do të organizojë trajnim për Përfaqësues në sigurim, të cilët pas pjesëmarrjes dhe kalimit me sukses të provimeve, kandidatët do të mundet të pajisen me Çertifikatë për kalim të suksesshëm në provimin profesional që kërkohet për të marrë licencë për Përfaqësues në sigurim.

Të gjithë kandidatët e interesuar...
Lexo ma...
 
« FilloPara111213141516TjetriFund »

Faqe 11 nga 16

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit